Retur og reklamasjon

Sal- og leveringsvilkår gjeld kun kjøp i vår nettbutikk Foretaksinformasjon Solhjell AS Org.nr 971 063 777 Kontaktdetaljar: Solhjell AS Rosenkrantz gate 8 0159 Oslo Tlf: 48 10 62 28 E-post: post@solhjell.no

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ynskjer å avbestille varer som ikkje er sendt ut enda, ta kontakt med nettbutikk@solhjell.no.
Returrett
Kjøp trygt i vår nettbutikk. Du har ope kjøp i 14 dager, med full returrett med full returrett i høve til føresegnene i kjøpslova som gjeld angrerett. I fristen er alle kalenderdagar med. Dersom fristen endar på ein laurdag, helgedagar eller høgtidsdag blir fristen forlenga til nærmaste virkedag.
Solhjell garanterer å refundere alle varer, under føresetnad av at dei er i god stand før dei blir returnerte.
Alle pakkane våre inneheld eit angreskjema med returadresse dersom du vil returnere varer.

Reklamasjon

Dersom det det ligg føre ein mangel ved varen, må du innan rimeleg tid etter at du oppdaga den, gi Solhjell AS skriftleg melding (e-post, telefaks eller brev) om at du ynskjer å påberope deg mangelen. Solhjell AS vil då gi deg informasjon om kva du skal gjere vidare. Reglane om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Viss du ikkje ynskjer å nytte dette, kan du bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sjå link her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096.

Angrerett

Ifølgje angrerettloven gjeld angrefristen frå den dagen kjøparen mottek varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som den vart teken imot, og legg ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil då få tilbakeført det du har betalt. Kjøpar betaler returporto. Sjå utfyllande informasjon på angrerettsskjemaet. Dersom kjøpar ikkje har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 månader. Angreskjemaet skal vere ferdig utfylt med Solhjell AS informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjeld ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikkje av forbrukerkjøpsloven.

Seljaren har rett til å trekke frå eit beløp frå det beløpet som skal refunderes tilsvarende verdiforringelsen for produktet sammenlignet med produktets originalverdi, viss og i den grad slik verdiforringelse skyldast at kunden har handtert produktet utover det som trengs for å fastslå funksjon eller karakteristikkar.