Personvernerklæring

Denne personvernerklæringa opplyser om korleis Solhjell samlar inn, brukar og behandlar personopplysningar. Solhjell er underlagt norsk lov, og vi følgjer gjeldene regler for personopplysningar, og behandling av desse. Det er frivillig for dei som besøker nettsida å oppgje personopplysningar i forbindelse med tenester som å få nyheitsbrev.
Behandlingsgrunnlaget er samtykke frå den enkelte, med mindre anna er spesifisert. Opplysningar som samlast inn i forbindelse med drift av nettstaden, vert lagra på eigne servere som vert drifta av leverandøren. Det er berre Solhjell og underleverandør som har tilgang til opplysningane som vert samla inn.
Du finner meir informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet

 

Kva er ein informasjonskapsel?

Ein informasjonskapsel er ei lita fil som blir lagra på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din. Ein informasjonskapsel er ikkje eit program som inneheld skadelege prosessar eller virus.

Slik bruker nettsida informasjonskapslar

Enkelte informasjonskapslar utfører essensielle funksjonar for nettsida. Informasjonskapslar hjelper oss også til å forstå kvifor du besøker nettsida, slik at vi kontinuerleg kan optimere og tilpasse nettsida til dine spesifikke behov og interesser. Informasjonskapslar hugsar ting som varene du har lagt i handlekorga, om du har besøkt nettsida tidlegare, om du er logga inn og kva for språk og valuta du føretrekk å sjå på nettsida. Vi bruker også informasjonskapslar til å rette annonsane våre mot deg på andre nettsider. Generelt sett bruker vi informasjonskapslar som ein del av tenestene våre, og for å kunne presentere deg for innhald som er så relevant som mogleg for deg.

Du kan sjå dei spesifikke tenestene som lagrar informasjonskapslar, og kvifor dei blir lagra under dei forskjellige kategoriane:

Kor lenge blir informasjonskapslar lagra?

Kor lenge ein informasjonskapsel blir lagra på eininga og i nettlesarane varierer. Levetida til ein informasjonskapsel blir berekna ut frå det siste besøket du hadde på nettsida. Når levetida til ein informasjonskapsel er over, blir den sletta automatisk. Levetida til alle informasjonskapslane vi nyttar er spesifisert i dokumentet Retningslinjer for informasjonskapslar.

Avvise eller slette informasjonskapslar

Du kan avvise alle informasjonskapslar, og/eller informasjonskapslar frå tredjepart heilt og fullt ved å endre innstillingane i nettlesaren på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din. Plasseringa av desse innstillingane avheng av kva for nettlesar du nyttar. Men du må vere klar over at dersom du avviser alle og/eller tredjepartskapslar, vil det vere funksjonar og tenester som du ikkje lenger kan bruke på nettsidene (sidan desse er avhengige av informasjonskapslar).

Korleis kan eg slette informasjonskapslar?

Det er enkelt å slette informasjonskapslar som du har godtatt tidlegare. Sletteprosessen avheng av kva for nettlesar du bruker (Chrome, Firefox, Safari m.m.), og eininga du bruker (smarttelefon, nettbrett, Windows-PC, Mac). Du finn det normalt under Innstillinger – Sikkerhet og personvern – men dette varierer frå nettlesar til nettlesar. Spesifiser kva for eining/nettlesar du bruker.

Endre samtykket ditt

Du kan endre samtykket ditt ved å enten slette informasjonskapslane frå nettlesaren din, eller endre det opprinnelege valet ditt ved å klikke på ikon som ligger nederst i høyre hjørne på skjermen.

Husk: Dersom du bruker fleire nettlesarar må du slette informasjonskapslane frå alle.

Har du spørsmål?

Om du har kommentarar eller spørsmål relatert til informasjonen og/eller behandling av personopplysningar kan du kontakte oss. Sjølve retningslinjene for informasjonskapslar blir oppdatert ein gong i månaden via Cookie Information. Om du har spørsmål om retningslinjene våre for informasjonskapslar, kan du kontakte Cookie Information på nettsida deira.

Desse retningslinjene for informasjonskapslar (cookies) blei oppdatert 12.04.2022

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Du kontrollerer dine eigne data Vi og våre forretningspartnarar bruker teknologiar, inkludert informasjonskapslar/«cookies» til å samle informasjon om deg for forskjellige føremål. Ved å trykke «Aksepter alle» gir du løyve til alle desse føremåla. Du kan lese meir om korleis vi bruker informasjonskapslar og annan teknologi, og korleis vi samlar inn og behandlar personopplysningar ved å klikke på lenka.


Nødvendige

Nødvendige informasjonskapslar hjelper med å gjere ei heimeside brukbar ved å aktivere grunnleggande funksjonar, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre område av heimesida. Heimesida kan ikkje fungere optimalt utan desse informasjonskapslane.


Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapslar gjer det mogleg å lagre opplysningar som endrar måten heimesida ser ut eller oppfører seg på, t.d. ditt føretrekte språk eller den regionen du oppheld deg i.


Statistiske informasjonskapslar hjelper heimesida sin eigar med å forstå korleis besøkande samhandlar med heimesida ved å samle inn og rapportere opplysningar.


Marknadsførings-informasjonskapslar blir brukt til å spore besøkande på tvers av heimesider. Føremålet er å vise annonsar som er relevante og engasjerande for den enkelte brukaren, og dermed meir verdifulle for utgivarar og tredjeparts-annonsørar.


Uklassifiserte

Vi er i ferd med å klassifisere uklassifiserte informasjonskapslar saman med leverandørane av dei enkelte informasjonskapslane.